Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej wniosek strony skarżącej o odszkodowanie za opóźnienie w sporządzeniu jej sprawozdań z oceny dotyczących lat 2008 i 2009.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej oddalającej w sposób dorozumiany wniosek skarżącego złożony w dniu 13 stycznia 2012 r.;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 20 listopada 2012 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 24 lipca 2012 r.;zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo na 1 EUR z tytułu poniesionej szkody i na 1 EUR z tytułu doznanej krzywdy;obciążenie Komisji kosztami postępowania.