Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-18/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. Marchal)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 17 януари 2012 г. относно изчисляването на бонуса към неговите пенсионни права, придобити преди постъпването му на служба в Комисията;доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на неговата административна жалба от 13 ноември 2012 г., с която жалбоподателят иска да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е подал заявление за прехвърляне на пенсионните му права;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.