Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-17/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým Komisia zamietla žiadosť o prijatie žalobkyne do zamestnania podanú OIL

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať žalovanú na náhradu majetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni napadnutým rozhodnutím v sume vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi platbami príslušnými pre funkčnú skupinu III a platbami, ktoré poberala ako zmluvný zamestnanec vo funkčnej skupine II, za obdobie od októbra 2011 do momentu jej prijatia do zamestnania do funkčnej skupiny III, zvýšenú o úroky odo dňa splatnosti každej mesačnej odmeny až do dňa ich skutočného zaplatenia,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.