Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( трети състав) от 14 май 2014 г. — Cocco/Комисия

(Дело F-17/13)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Назначаване — Покана за заявяване на интерес EPSO/CAST/02/2010)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Patricia Cocco (Hunting, Франция) (представители: A. Salerno и B. Cortese, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля подадената от СИЛ молба за назначаване на жалбоподателяДиспозитивОтменя решението на Европейската комисия от 25 април 2012 г., с което отказва да се назначи г-жа Cocco като договорно нает служител от функционална група III.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени г-жа Cocco.