Language of document : ECLI:EU:F:2014:92

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (kolmas koda)

14. mai 2014

Kohtuasi F‑17/13

Patricia Cocco

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Töölevõtmine – Osalemiskutse EPSO/CAST/02/2010

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega P. Cocco palub tühistada Euroopa Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta otsuse, millega teda keelduti võtmast tööle lepingulise töötajana III tegevusüksusesse, ja hüvitada temale tekitatud kahju.

Otsus:      Tühistada Euroopa Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta otsus, millega P. Coccoʼt keelduti võtmast tööle lepingulise töötajana III tegevusüksusesse. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja P. Cocco kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Töökogemuse arvestamine – Ametisse nimetava asutuse või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse kaalutlusõigus – Liidu õigusaktide tõlgendamine – Piirid

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 82 lõike 2 punkt e)

Kuigi administratsioonil on selle hindamisel, kas kandidaadi varasemat töökogemust saab tema töölevõtmiseks III tegevusüksuse lepingulise töötajana arvesse võtta, laialdane kaalutlusruum, tuleb seda laialdast kaalutlusõigust kasutada eelkõige nii, et järgitakse kõiki kohaldatavaid õigusnorme.

Liidu õigusnormi tõlgendamisel tuleb arvesse võtta mitte ainult selle sõnastust ja konteksti, vaid ka selle regulatsiooni eesmärke, millesse see õigusnorm kuulub. Kui aga seadusandja ja haldusasutus kasutavad samas üldise ulatusega õigusaktis kahte erinevat terminit, on see, kui neile mõlemale antakse sama ulatus, vastuolus ühtluse ja õiguskindluse nõuetega. Seda enam siis, kui nendel terminitel on tavakeeles teistsugused tähendused. Nii on see just omadussõnadega „asjakohane” ja „samaväärne”. Tavatähenduses tähendab omadussõna „asjakohane” „sobiv teatavaks otstarbeks”. Seevastu omadussõna „samaväärne” tähendab „samasuguse väärtusega” ning sellel on seega piiratum tähendus.

Sellega seoses tuleb märkida, et muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõike 2 punkti b nõuab kõrgharidusdiplomi puudumisel kas asjakohast töökogemust, kui isikul on keskharidusdiplom, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, või kui see ei ole nii, siis erialast koolitust või töökogemust, mille tase on samaväärne.

Seda sätet tuleb seega tõlgendada nii, et isikul, kes kandideerib lepinguliseks töötajaks III tegevusüksusesse, peab olema kolme aasta pikkune töökogemus, mis on sobiv vastavate ametikohustuste täitmiseks, kuid see ei pea olema samaväärne nende ametikohustustega.

(vt punktid 26, 30, 32, 33 ja 37)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. november 1983, kohtuasi 292/82: Merck (punkt 12).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. oktoober 2010, kohtuasi F‑6/09: Fares vs. komisjon (punktid 38 ja 39); 10. märts 2011, kohtuasi F‑27/10: Begue jt vs. komisjon (punkt 40); 25. september 2013, kohtuasi F‑158/12: Marques vs. komisjon (punktid 21‑23).

Euroopa Liidu Üldkohus: 8. juuli 2010, kohtuasi T‑160/08 P: komisjon vs. Putterie‑De‑Beukelaer (punkt 70).