Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 25. juulil 2014 – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner

(kohtuasi C-362/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Maximillian Schrems

Vastustaja: Data Protection Commissioner

Eelotsuse küsimused

1.    Kas sellise kaebuse menetlemise käigus, mis on esitatud sõltumatule ametikandjale, kellele on seadusega antud andmekaitseseaduste haldamise ja jõustamise ülesanded, ja millega väidetakse, et isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki (käesoleval juhul Ameerika Ühendriikidesse), mille seadused ja tavad ei taga andmesubjektile väidetavalt piisavat kaitset, on see ametikandja vaatamata direktiivi 95/46/EÜ1 artikli 25 lõikele 6 absoluutselt kohustatud järgima ühenduse vastupidist järeldust, mis sisaldub komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsuses 2000/520/EÜ2 , võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000/C 364/013 ) artikleid 7, 8 ja 47?

2.    Või teise võimalusena, kas see ametikandja võib ja/või peab oma uurimises võtma arvesse pärast komisjoni otsuse esmakordset avaldamist toimunud faktilist arengut?

____________

1 Komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbour põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium (EÜT L 215, lk 7; ELT eriväljaanne 16/01, lk 119).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).

3 Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT C 364, lk 1).