Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 25 iulie 2014 – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Cauza C-362/14)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Ireland

Părțile din procedura principală

Reclamant: Maximillian Schrems

Pârât: Data Protection Commissioner

Întrebările preliminare

În cursul analizei unei plângeri adresate unui funcţionar independent învestit prin lege cu funcţii de administrare şi de aplicare a legislaţiei privind protecţia datelor, referitoare la faptul că date cu caracter personal sunt transferate într-o ţară terţă (în speță, Statele Unite) ale cărei legi şi practici se pretinde că nu conţin măsuri de protecţie adecvate pentru persoana în cauză, acest funcţionar, având în vedere articolele 7, 8 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01)1 și fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE2 , este ținut în mod absolut să respecte constatarea contrară a Uniunii cuprinsă în Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 (2000/520/CE)3 ?

Sau, dimpotrivă, funcţionarul poate şi/sau trebuie să desfăşoare o investigaţie proprie asupra problemei în lumina evoluţiilor factuale ulterioare datei la care această decizie a Comisiei a fost publicată pentru prima dată?

____________

1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO C 364, p. 1).

2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de principiile „sferei de siguranţă” privind protecţia vieţii private şi întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerţului al S.U.A. (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).

3 Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerțului al S.U.A. [notificată cu numărul C(2000) 2441] (JO L 215, p. 7, Ediție specială, 16/vol. 1, p. 64).