Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (High Court (Iirimaa) eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner

(Kohtuasi C-362/14)1

(Eelotsusetaotlus – Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse seoses nende andmete töötlemisega – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7, 8 ja 47 – Direktiiv 95/46/EÜ – Artiklid 25 ja 28 – Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse – Otsus 2000/520/EÜ – Isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse – Kaitse ebapiisav tase – Kehtivus – Sellise füüsilise isiku kaebus, kelle andmed edastati Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse – Liikmesriigi järelevalveasutuste volitused)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Maximillian Schrems

Vastustaja: Data Protection Commissioner

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1882/2003) artikli 25 lõiget 6 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja 47 tuleb tõlgendada nii, et selle sätte alusel vastu võetud otsus – nagu seda on komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus 2000/520/EÜ vastavalt direktiivile 95/46 piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbor põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium –, milles Euroopa Komisjon on tuvastanud, et kolmandas riigis on tagatud kaitse piisav tase, ei takista liikmesriigi järelevalveasutust direktiivi (muudetud kujul) artikli 28 tähenduses läbi vaatamast isiku avaldust, mis puudutab tema õiguste ja vabaduste kaitset seoses tema selliste isikuandmete töötlemisega, mis on liikmesriigist edastatud sellesse kolmandasse riiki, kui kõnealune isik väidab, et selles riigis kehtiv õigus ja valitsev praktika ei taga kaitse piisavat taset.

2.    Otsus 2000/520 on kehtetu.

____________

1 ELT C 351, 6.10.2014.