Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner

(Sprawa C-362/14)1

(Odesłanie prejudycjalne – Dane osobowe – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania owych danych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8 i 47 – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuły 25 i 28 – Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – Decyzja 2000/520/WE – Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych – Nieodpowiedni stopień ochrony – Ważność – Skarga osoby fizycznej, której dane zostały przekazane z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych – Kompetencje krajowych organów nadzorczych)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court (Irlandia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Maximillian Schrems

Strona pozwana: Data Protection Commissioner

Sentencja

Artykuł 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. w związku z art. 7, 8 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że decyzja przyjęta na podstawie tego przepisu taka, jak decyzja Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach bezpiecznej przystani oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA, w której Komisja Europejska stwierdza, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, nie stoi na przeszkodzie temu, aby organ nadzorczy państwa członkowskiego, w rozumieniu art. 28 tej dyrektywy, w zmienionym brzmieniu, rozpatrzył skargę danej osoby związaną z ochroną jej praw i wolności w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, przekazanych z państwa członkowskiego do tego państwa trzeciego, gdy osoba ta podnosi, że prawo i praktyka obowiązujące w tym państwie trzecim nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.Decyzja 2000/520 jest nieważna.

____________

1 Dz.U. C 351 z 6.10.2014.