Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) - Irlanda) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Cauza C-362/14)1

(Trimitere preliminară – Date cu caracter personal – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7, 8 și 47 – Directiva 95/46/CE – Articolele 25 și 28 – Transfer de date cu caracter personal către țări terțe – Decizia 2000/520/CE – Transfer de date cu caracter personal către Statele Unite – Nivel de protecție neadecvat – Validitate – Plângere a unei persoane fizice ale cărei date au fost transferate din Uniunea Europeană către Statele Unite – Competențele autorităților naționale de supraveghere)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlande)

Părțile din procedura principală

Reclamant: Maximillian Schrems

Pârât: Data Protection Commissioner

Dispozitivul

Articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003, interpretat în lumina articolelor 7, 8 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că o decizie adoptată în temeiul acestei dispoziții, precum Decizia 2000/520/CE a Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46 privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerțului al S.U.A., prin care Comisia Europeană constată că o țară terță asigură un nivel de protecție adecvat, nu se opune ca o autoritate de supraveghere dintr un stat membru, în sensul articolului 28 din această directivă, cu modificările ulterioare, să examineze cererea unei persoane de protecție a drepturilor și libertăților sale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care au fost transferate dintr-un stat membru către această țară terță, atunci când respectiva persoană invocă faptul că dreptul și practicile în vigoare în țara terță menționată nu asigură un nivel de protecție adecvat.Decizia 2000/520 este nevalidă.

____________

1     JO C 351, 6.10.2014.