Language of document :

2020 m. spalio 8 d. Pécsi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-507/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Pécsi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudicinis klausimas

Ar pagrindinius proporcingumo, mokesčių neutralumo ir veiksmingumo principus, ypač atsižvelgiant į tai, kas nurodyta generalinės advokatės išvados, pateiktos byloje Biosafe – Indústria de Reciclagens (C-8/17), 63 punkte, taip pat Sprendimo Di Maura (C-246/16) 27 punkte ir Sprendimo T-2 (C-396/16) 36 punkte, ir į tai, kad valstybė narė negali kaip PVM rinkti didesnės sumos už tą, kurią faktiškai gavo prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas už atitinkamą tiekimą ar teikimą, atitinka valstybės narės praktika, kai, remiantis tuo, kad galutinio neapmokėjimo atveju taikomas apmokestinamosios vertės sumažinimas pagal PVM direktyvos1 90 straipsnio 1 dalį turi poveikį ex tunc, šioje valstybėje narėje bendrai nustatytas penkerių metų senaties terminas, per kurį gali būti sumažinama apmokestinamoji vertė, skaičiuojamas nuo pirminio prekių pristatymo datos, o ne nuo to momento, kai atitinkama skola pripažįstama beviltiška, ir šiam senaties terminui suėjus, dėl beviltiškomis pripažintų skolų, iš sąžiningo apmokestinamojo asmens atimama teisė į apmokestinamosios vertės sumažinimą tomis aplinkybėmis, kai gali praeiti keletas metų nuo prekių pristatymo iki skolos pripažinimo beviltiška momento ir kai tuo momentu pagal valstybės narės teisės aktus nebuvo leidžiama (pažeidžiant Sąjungos teisę) sumažinti apmokestinamosios vertės, susijusios su beviltiška pripažinta skola?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).