Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 23. novembra 2012 – Vacarescu/Komisia

(vec F-122/11)

(Verejná služba – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Dragos-Lucian Vacarescu (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: R.-C. Radu, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie neudeliť žalobcovi denné diéty, na ktoré by mal právo podľa článku 10 ods. 2 druhého pododseku prílohy VII služobného poriadku

Výrok1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Vacarescu znáša svoje vlastné trovy konania.