Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2013 г. — Vacca/Комисия

(Дело F-116/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/207/11 — Недопускане до изпитите — Тестове за достъп — Анулиране на въпроси — Информация за кандидатите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Annalisa Vacca (Люксембург, Люксембург) (представител: A. Salerno, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решение за недопускане на жалбоподателя до изпитите в рамките на конкурс EPSO/AD/207/11

Диспозитив

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-жа Vacca сумата 500 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда Европейската комисия да заплати две трети от направените от г-жа Vacca съдебни разноски, като понесе направените свои съдебни разноски.

Г-жа Vacca понася една трета от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 25, 28.1.2013 г., стр. 69.