Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. veebruari 2014. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-118/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetava asutuse otsus ametniku pensionile saatmise ja invaliidsustoetuse määramise kohta – Otsus, mis ei käsitle pensionile saatmist aluseks olnud haiguse kutsehaiguseks tunnistamist – Ametisse nimetava asutuse kohustus tunnistada haigus kutsehaiguseks – Personalieeskirjade artikli 78 viies lõik – Vajadus kutsuda kokku uus töövõimetuskomitee – Personalieeskirjade artiklit 73 kohaldades tehtud varasema otsuse asjakohasus – Kodukorra artikkel 76 – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser, J. Baquero Cruz ja advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus keelduda otsustamast, et hageja haigus on kutsehaigus.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1 ELT C 25, 28.1.2012, lk 70.