Language of document : ECLI:EU:F:2013:196

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(täysistunto)

11 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑117/11

Catherine Teughels

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Karttuneiden eläkeoikeuksien siirtäminen kansalliseen eläkejärjestelmään – Asetus, jolla mukautetaan unionin eläkejärjestelmään suoritettavan maksuosuuden määrää – Vakuutusmatemaattisten arvojen mukauttaminen – Tarve säätää yleisiä soveltamissääntöjä – Uusien yleisten soveltamissäännösten ajallinen soveltamisala

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Catherine Teughels vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan yhtäältä Euroopan komission 24.5.2011 tekemän päätöksen, jossa vahvistetaan palvelusvuosien määrä, joka on otettava huomioon unionin eläkejärjestelmässä kansallisten eläkeoikeuksien siirtämisen tapauksessa, ja toisaalta 28.7.2011 tehdyn päätöksen, jolla komissio hylkäsi valituksen, jonka hän oli tehnyt Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä VIII olevan, eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan 11 ja 12 artiklan yleisistä täytäntöönpanosäännöistä 3.3.2011 tehdystä komission päätöksestä (jäljempänä vuoden 2011 yleiset täytäntöönpanosäännökset).

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Catherine Teughelsin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Ennen unionin palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämistä unionin järjestelmään koskevat ehdotus, joka kuuluu virkamiehelle vastaisen toimen käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen unionin palveluksessa aloittamista saavutetut eläkeoikeudet – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – Sen pääoman määrittäminen, joka vastaa kansallisessa järjestelmässä saavutettuja eläkeoikeuksia – Kansallisten viranomaisten toimivalta – Unionin eläkejärjestelmässä huomioon otettavien hyvitettävien palvelusvuosien laskenta – Toimielinten toimivalta

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

3.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Ajallinen soveltamisala – Muuntokertoimet hyvitettävien eläkeoikeuksien laskemista varten – Uusien muuntokertoimien soveltaminen palvelusvuosien hyvittämistä koskevan ehdotuksen hyväksymispäivänä

1.      Palvelusvuosien hyvittämistä koskeva ehdotus on sellaiselle virkamiehelle vastainen toimi, joka on tehnyt eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevan pyynnön. Tällainen ehdotus on yksipuolinen toimi, joka on irrotettavissa menettelyllisestä kehyksestä, jossa se toteutetaan, sillä se perustuu suoraan yksilölliseen oikeuteen, joka henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti annetaan virkamiehille ja toimihenkilöille heidän tullessaan unionin palvelukseen.

(ks. 51, 52 ja 66 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑122/10, Cocchi ja Falcione v. komissio, 11.12.2012, 37–39 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑103/13 P

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 11 artiklassa vahvistetaan selvä ero yhtäältä siirron ”ulos”, jota 1 kohta koskee, ja toisaalta siirron ”sisään”, jota 2 kohta koskee, välillä.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”vakuutusmatemaattinen arvo” ja saman artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ”[nykyarvoistettu] pääoma” ovat kaksi erillistä oikeudellista käsitettä, jotka kumpikin kuuluvat toisistaan riippumattomiin järjestelmiin.

”Vakuutusmatemaattinen arvo” nimittäin esiintyy henkilöstösääntöoikeudessa itsenäisenä käsitteenä, joka on ominainen unionin eläkejärjestelmälle. Se määritellään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 8 artiklassa.

”Nykyarvoistettua pääomaa” ei määritellä henkilöstösäännöissä, joissa ei myöskään mainita sen laskutapaa sen vuoksi, että sen laskeminen ja tämän laskemisen valvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuuluvat, kuten oikeuskäytännössä vakiintuneesti täsmennetään, yksinomaan asianomaisten kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten toimivaltaan.

Kun kyseessä on toimivaltaisten kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten suorittama nykyarvoistetun pääoman laskenta ”sisään” tapahtuvaa siirtoa varten, tämä pääoma määritetään sovellettavan kansallisen oikeuden perusteella ja kyseisessä oikeudessa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan tai kansainvälisen järjestön osalta sen omien sääntöjen mukaan, ei henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 8 artiklan perusteella ja tässä säännöksessä vahvistetun korkoprosentin mukaan.

Kun kyseessä on unionin eläkejärjestelmässä huomioon otettavien hyvitettävien palvelusvuosien lukumäärän laskenta, joka on nykyarvoistetun pääoman laskennasta erillinen laskenta, ei ”sisään” tapahtuvia siirtoja koskevassa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdassa eikä missään muussa henkilöstösääntöjen säännöksessä säädetä nimenomaisesti velvollisuudesta soveltaa unionin eläkejärjestelmässä hyvitettävien palvelusvuosien lukumäärän laskennassa tässä samassa liitteessä olevassa 8 artiklassa tarkoitettua korkoprosenttia.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanon yhteydessä ja erityisesti ”sisään” tapahtuvaa siirtoa koskevien muuntokertoimien ajantasaistamiseksi Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008 annetun asetuksen N:o 1324/2008 voimaantulon seurauksena toimielimen tehtävänä on kyseisen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jossa viitataan yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin sen täytäntöönpanon osalta, ja myös oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti muuttaa voimassa olevia täytäntöönpanosäännöksiä ja vahvistaa uusi vakuutusmatemaattisia arvoja koskeva taulukko.

(ks. 83, 85–87, 94, 96 ja 100 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑166/12, Časta, 5.12.2013, 24 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑90/07 P ja T‑99/07 P, Belgia ja komissio v. Genette, 18.12.2008, 56 ja 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.       Yleisesti tunnustetun periaatteen mukaan uutta sääntöä sovelletaan, jos toisin ei ole säädetty, välittömästi myöhemmin syntyviin tilanteisiin, sekä vanhan lain voimassa ollessa syntyneiden sellaisten tilanteiden tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin, jotka eivät kuitenkaan ole kokonaisuudessaan muodostuneet.

Eläkeoikeuksien siirron osalta, jotta siirtoa ”sisään” koskevan pyynnön tehneen virkamiehen tai toimihenkilön tilanne olisi ollut kokonaisuudessaan muodostunut komission vuonna 2004 antamien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteenä olevien vakuutusmatemaattisten arvojen voimassaoloaikana, on näytettävä toteen, että asianomainen oli hyväksynyt hänelle vuoden 2004 yleisten täytäntöönpanosäännösten nojalla tehdyn palvelusvuosien hyvittämistä koskevan ehdotuksen viimeistään sen päivän päättyessä, joka edelsi vuoden 2011 yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä säädettyjen uusien muuntokertoimien voimaantulopäivää, toisin sanoen 31.3.2011.

(ks. 100, 105 ja 107 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑31/10, Guittet v. komissio, 13.6.2012, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen