Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 16.8.2011 - Purely Creative Ltd ym. v. Office of Fair Trading

(Asia C-428/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings ja Peter Henry

Vastapuoli: Office of Fair Trading

Ennakkoratkaisukysymykset

Tarkoittaako direktiivin 2005/29/EY1 liitteessä I olevassa 31 kohdassa kielletty menettely sitä, että elinkeinonharjoittajat eivät saa ilmoittaa kuluttajalle, että hän on voittanut palkinnon tai muun vastaavan edun, jos kuluttajalle tosiasiallisesti aiheutuu tämän palkinnon tai muun edun lunastamisesta kustannuksia, silloinkaan, kun kyse on vähimmäiskustannuksista?

Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle useita vaihtoehtoisia tapoja palkinnon tai muun vastaavan edun lunastamiseksi, merkitseekö se, että minkä tahansa tällaisen lunastustavan käyttäminen edellyttää kuluttajalta kustannuksia vaativaa toimenpidettä, liitteessä I olevan 31 kohdan rikkomista, silloinkin, kun kyse on vähimmäiskustannuksista?

Jos liitteessä I olevaa 31 kohtaa ei rikota siinä tapauksessa, että lunastustavan käyttäminen edellyttää kuluttajalta vain vähimmäiskustannuksia vaativaa toimenpidettä, millä perusteella kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, ovatko kyseessä vähimmäiskustannukset? Onko tällaisten kustannusten oltava ehdottoman tarpeellisia,

a.    jotta myynninedistäjä voi tunnistaa kuluttajan palkinnon voittajaksi, ja/tai

b.    jotta kuluttaja voi saada palkinnon haltuunsa ja/tai

c.    jotta kuluttaja voi kokea palkinnoksi kuvaillun elämyksen?

Jotta kansallinen tuomioistuin voisi todeta, että 31 kohdan säännöksiä on rikottu, asettaako ilmauksen "perätön vaikutelma" käyttäminen 31 kohdassa tämän rikkomisen toteamiselle muita edellytyksiä kuin sen, että palkinnon tai muun edun lunastaminen edellyttää kuluttajalta rahasuoritusta tai kustannuksia vaativaa toimenpidettä?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, millä perusteella kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, onko kyseisessä tapauksessa luotu "perätön vaikutelma"? Onko kansallisen tuomioistuimen otettava huomioon erityisesti palkinnon suhteellinen arvo verrattuna sen lunastamisesta aiheutuviin kustannuksiin voidakseen ratkaista, onko kyse "perättömän vaikutelman" luomisesta? Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tämä "suhteellinen arvo" arvioitava

a.    suhteessa yksikkökustannuksiin, joita myynninedistäjälle aiheutui palkinnon hankkimisesta; vai

b.    suhteessa yksikkökustannuksiin, joita myynninedistäjälle aiheutui palkinnon tarjoamisesta kuluttajalle; vai

c.    suhteessa arvoon, jonka kuluttaja mahdollisesti määrittää palkinnolle vastaavan myytävänä olevan tuotteen arvioidun "markkina-arvon" mukaan?

____________

1 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22)