Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 16. augusta 2011 - Purely Creative Ltd a iní/Office of Fair Trading

(vec C-428/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry

Odporca: Office of Fair Trading

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni zakázaná praktika uvedená v bode 31 prílohy I smernice 2005/29/ES1 obchodníkom, aby informovali spotrebiteľov o tom, že vyhrali cenu alebo rovnocenný prospech, keď v skutočnosti nabádajú spotrebiteľa k tomu, aby v súvislosti s uplatnením nároku na získanie ceny alebo rovnocenného prospechu vynaložil určité náklady, vrátane minimálnych nákladov?

2.    Ak obchodník ponúkne spotrebiteľovi viacero možných spôsobov uplatnenia nároku na získanie ceny alebo rovnocenného prospechu, ide o porušenie bodu 31 prílohy I, ak je uskutočnenie akéhokoľvek konania v súvislosti s niektorým zo spôsobov uplatnenia nároku podmienené tým, že spotrebiteľ vynaloží určité náklady, vrátane minimálnych nákladov?

3.    Pokiaľ nie je v rozpore s bodom 31 prílohy I, ak spôsob uplatnenia nároku vyžaduje, aby spotrebiteľ vynaložil iba minimálne náklady, ako má vnútroštátny súd posúdiť, či sú tieto náklady minimálne? Musia byť takéto náklady najmä úplne nevyhnutné na to, aby:

a)    reklamná spoločnosť identifikovala spotrebiteľa ako výhercu ceny a/alebo

b)    spotrebiteľ nadobudol cenu a/alebo

c)    spotrebiteľ získal plnenie, ktoré je označené ako cena?

4.    Vyplýva zo spojenia "falošný dojem" uvedeného v bode 31 nejaká dodatočná požiadavka popri požiadavke, aby spotrebiteľ zaplatil určitú sumu alebo vynaložil určité náklady v súvislosti s uplatnením nároku na získanie ceny, na to, aby vnútroštátny súd mohol rozhodnúť, že došlo k porušeniu ustanovení bodu 31?

5.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, ako má vnútroštátny súd určiť, či bol vyvolaný takýto "falošný dojem"? Musí vnútroštátny súd pri rozhodovaní o tom, či bol vyvolaný "falošný dojem", najmä posúdiť pomernú hodnotu ceny v porovnaní s nákladmi na uplatnenie nároku na jej získanie? Má sa v takom prípade táto "pomerná hodnota" posúdiť na základe:

a)    jednotkových nákladov reklamnej spoločnosti vynaložených na nadobudnutie ceny alebo

b)    jednotkových nákladov reklamnej spoločnosti vynaložených na poskytnutie ceny spotrebiteľovi alebo

c)    hodnoty, ktorú môže pripisovať cene spotrebiteľ, s ohľadom na posúdenie "trhovej hodnoty", za akú sa rovnocenný tovar predáva?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ("smernica o nekalých obchodných praktikách") (Ú. v. EÚ L 149, s. 22).