Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a şasea) din 18 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regatul Unit) - Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry/Office of Fair Trading

(Cauza C-428/11)

(Directiva 2005/29/CE - Practici comerciale neloiale - Practică ce constă în informarea consumatorului că a câștigat un premiu și care îl obligă să suporte un cost de orice fel pentru a primi premiul menționat)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din procedura principală

Reclamante: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry

Pârât: Office of Fair Trading

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Interpretarea punctului 31 din anexa 1 la Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ("Directiva privind practicile comerciale neloiale") (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260) - Practici comerciale considerate neloiale în orice situație - Practică potrivit căreia un consumator este informat cu privire la câștigarea unui premiu, i se propun diferite modalități pentru a pretinde premiul menționat și este obligat să suporte un anumit cost, care variază în funcție de modalitatea aleasă

Dispozitivul

Punctul 31 a doua liniuță din anexa I la Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ("Directiva privind practicile comerciale neloiale") trebuie interpretat trebuie interpretat în sensul că interzice practicile agresive, precum cele în discuție în cauza principală, prin care comercianții creează impresia falsă că un consumator a câștigat deja un premiu, deși întreprinderea unei acțiuni pentru a câștiga acest premiu, indiferent dacă este vorba despre solicitarea unor informații privind natura premiului menționat sau despre intrarea în posesia acestuia, este condiționată de obligația consumatorului de a plăti o sumă de bani sau de a suporta un cost de orice fel.

Este lipsit de relevanță faptul că un cost impus consumatorului, cum ar fi costul unui timbru poștal, este neglijabil în raport cu valoarea premiului sau că acesta nu aduce niciun beneficiu comerciantului.

Este de asemenea lipsit de relevanță faptul că acțiunile care trebuie întreprinse pentru câștigarea unui premiu pot fi realizate prin mai multe metode propuse consumatorului de către comerciant, dintre care cel puțin una ar fi gratuită, în cazul în care una sau mai multe dintre metodele propuse presupun suportarea de către consumator a unui cost pentru a se informa cu privire la premiu sau la modalitățile de obținere a acestuia din urmă.

Este de competența instanțelor naționale să aprecieze informațiile furnizate consumatorilor în lumina considerentelor (18) și (19) ale Directivei 2005/29, precum și a articolului 5 alineatul (2) litera (b) din aceasta, și anume ținând seama de claritatea și de comprehensibilitatea acestor informații de către publicul vizat de practica în cauză.

____________

1 - JO C 311, 22.10.2011.