Language of document : ECLI:EU:C:2012:651

Lieta C‑428/11

Purely Creative Ltd u.c.

pret

Office of Fair Trading

(Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Direktīva 2005/29/EK – Negodīga komercprakse – Prakse, kad patērētājs tiek informēts, ka viņš ir laimējis laimestu un viņam ir jāsedz zināmas izmaksas, lai saņemtu šo laimestu

Kopsavilkums – Tiesas (sestā palāta) 2012. gada 18. oktobra spriedums

Patērētāju tiesību aizsardzība – Uzņēmumu negodīga komercprakse pret patērētājiem – Direktīva 2005/29 – Agresīva komercprakse, paziņojot patērētājam par laimesta laimēšanu, bet prasot tam segt izmaksas, lai iegūtu minēto balvu – Komercprakse, kas tiek uzskatīta par negodīgu jebkuros apstākļos – Pienākums skaidri un atbilstoši informēt patērētāju par laimēto laimestu – Valsts tiesas vērtējums – Kritēriji

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/29 preambulas 18. un 19. apsvērums, 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma 31. punkts)

Direktīvas 2005/29, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7, 98/27 un 2002/65 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2006/2004, I pielikuma 31. punkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir aizliegta tāda agresīva prakse, kad tirgotāji rada nepatiesu iespaidu, ka patērētājs jau ir laimējis laimestu, lai gan iespēja iegūt šo laimestu, neatkarīgi no tā, vai ir runa par informāciju par šī laimesta būtību vai tā iegūšanu valdījumā, ir pakļauta nosacījumam, ka patērētājs samaksā naudas summu vai sedz kādus izdevumus.

Nav nozīmes tam, ka patērētājam prasītās izmaksas ir nenozīmīgas salīdzinājumā ar laimesta vērtību vai nerada nekādas priekšrocības tirgotājam.

Nav nozīmes arī tam, ka darbības saistībā ar laimesta pieprasīšanu var tikt veiktas atbilstoši vairākām metodēm, ko patērētājam piedāvā tirgotājs un no kurām vismaz viena ir bezmaksas, ja viena vai vairākas piedāvātās metodes paredz, ka patērētājs sedz izmaksas, lai iegūtu informāciju par laimestu vai tā iegūšanas nosacījumiem.

Valsts tiesai patērētājam sniegtā informācija ir jānovērtē, ievērojot Negodīgas komercprakses direktīvas preambulas 18. un 19. apsvērumu, kā arī tās 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu, t.i., ņemot vērā šīs informācijas skaidrību un saprotamību sabiedrības daļai, uz kuru ir vērsta attiecīgā prakse.

(sal. ar 57. punktu un rezolutīvo daļu)