Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. - Doyle przeciwko Europolowi

(Sprawa F-37/09)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Niderlandy) (przedstawiciel: P. de Casparis)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w drodze której skarżąca została poinformowana o braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z dnia 7 stycznia 2009 r. odrzucającej zażalenie złożone na pierwszą z decyzji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w drodze której strona pozwana poinformowała skarżącą o braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z dnia 7 stycznia 2009 r. w przedmiocie zażalenia, w której stwierdzono że zarzuty podniesione przez skarżącą w stosunku do decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r. są bezzasadne;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________