Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 юни 2013 г. — Buschak/Комисия

(Дело F-56/12)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Обезщетение за безработица — Вноски в пенсионноосигурителна схема — Просрочена административна жалба)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Willy Buschak (Дрезден, Германия) (представител: T. Menssen, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа B. Eggers и г-н D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията да не внася вноски за жалбоподателя в национална пенсионноосигурителна схема или в такава на Европейския съюз след прекратяване на договора му като срочно нает служител, докато е бил безработен, и искане за включването му в пенсионноосигурителната схема на Европейския съюз или за прехвърляне на пенсионните му права в националната пенсионноосигурителна схема

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Buschak понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 243, 11.8.2012 г., стр.34.