Language of document :

28. mail 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-58/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus seoses Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsuse kohtuasjas F-41/08: Marcuccio vs. komisjon täitmisega kostja poolt, ning hüvitada hagejale väidetavalt tekkinud kahju.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni tehtud või vähemalt komisjonile omistatav otsus, millega jäeti rahuldamata 25. märtsi 2011. aasta taotluses esitatud hageja nõuded, olenemata rahuldamata jätmise vormist või selle ulatusest;

tühistada komisjoni tehtud või vähemalt komisjonile omistatav otsus, millega jäeti rahuldamata 17. oktoobri 2011. aasta kaebuses esitatud hageja nõuded, olenemata rahuldamata jätmise vormist või selle ulatusest;

tuvastada vajalikus ulatuses, et komisjon tegutses õigusvastaselt, kui ta ei võtnud – vähemalt osaliselt – mõistliku aja jooksul meetmeid Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsuse kohtuasjas F-41/08: Marcuccio vs. komisjon täitmiseks;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja summa 70 000 eurot hüvitamaks ebaõiglast kahju, mis tekitati hagejale komisjoni õigusvastase tegevusetusega, jättes 4. novembri 2008. aasta kohtuotsuse täitmiseks kõik vajalikud meetmed võtmata;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.