Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego dotyczącego wykonania przez pozwaną wyroku SSP z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 Marcuccio przeciwko Komisji oraz naprawienie szkody jaką miał ponieść skarżący.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez Komisję lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę i czy ma charakter całkowity czy częściowy, żądań przedstawionych we wniosku skarżącego z dnia 25 marca 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez Komisję lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę i czy ma charakter całkowity czy częściowy, żądań przedstawionych w zażaleniu skarżącego z dnia 17 października 2011 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie, że poprzez zaniechanie, przynajmniej częściowe, przyjęcia w rozsądnym terminie środków wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 Marcuccio przeciwko Komisji, Komisja zachowała się niezgodnie z prawem;

zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 70000 EUR tytułem naprawienia szkody niesłusznie przez niego poniesionej w związku z niezgodnym z prawem zaniechaniem przyjęcia przez Komisję środków wykonania wyroku z dnia 4 listopada 2008 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.