Language of document :

Talan väckt den 7 juni 2012 – ZZ mot Revisionsrätten

(Mål F-59/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska unionens revisionsrätt

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av meddelandet om ledig tjänst ECA/2011/67 avseende tjänsten som chef för personalavdelningen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara meddelandet om ledig tjänst ECA/2011/67,

ogiltigförklara alla beslut som fattats inom ramen för tillsättningsförfarandet som inletts till följd av meddelandet om ledig tjänst ECA/2011/67,

förplikta svaranden att ersätta den materiella skada som sökanden har lidit, vilken består av förlorade ekonomiska rättigheter knutna till de angripna besluten (inbegripet både de som avser karriären och de som avser pensionsrättigheter), och följaktligen att betala dessa rättigheter från och med den 1 januari 2001,

förplikta svaranden, med hänsyn till det sammanhang i vilket dessa beslut fattades, att betala 15 000 euro i ersättning för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.