Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 oktober 2013 – BF/Rekenkamer van de Europese Unie

(Zaak F-59/12)1

(Openbare dienst – Aanstelling – Voorziening in post van directeur – Kennisgeving van vacature – Bezwarend besluit – Ontbreken – Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BF (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: T. Kennedy en J. Vermer, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van kennisgeving van vacature ECA/2011/67 van de Rekenkamer voor de post van directeur van de directie personeelszaken

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BF zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Rekenkamer van de Europese Unie.

____________

1     PB C 227 van 28.7.2012, blz. 38.