Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

3. august 2012

Kohtuasi F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine – Asja läbivaatamise kulud – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt peatada esiteks komisjoni otsuse kohaldamine, millega jäeti rahuldamata tema 19. oktoobri 2011. aasta taotlus hüvitada 1661 euro suurune summa, mis alusetult arvati maha tema invaliidsustoetusest, teiseks peatada sellise komisjoni vaikimisi tehtud otsuse kohaldamine, millega jäeti rahuldamata tema 20. oktoobri 2011. aasta kirjas sisalduv kaebus, ning kolmandaks peatada kõikide nende otsuste kohaldamine, mille alusel komisjon arvas juunis, juulis, augustis ja septembris 2011 tema invaliidustoetusest maha 1661 euro suuruse summa.

Otsus: Jätta hageja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Mõista hagejalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1000 euro suurune summa. Otsustada kohtukulud kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Vastuvõetavuse tingimused – Vaidlusalune otsus, mis on ajutiste meetmete kohaldamise taotluse esitamise kuupäeval kaotanud osaliselt oma mõju – Vastuvõetamatu taotlus

(ELTL artikkel 278)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Vastuvõetavuse tingimused – Hagiavaldus – Vorminõuded – Taotluse eseme täpne määratlemine

(ELTL artikkel 278 ja artikkel 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punkt d ja artikli 102 lõige 3)

3.      Kohtumenetlus – Asja läbivaatamise kulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud kulud – Nende kulude väljamõistmine ametnikult – Kohaldatavus ajutiste meetmete kohaldamise taotluse puhul

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Kui osa vaidlusalusest otsusest on ajutiste meetmete kohaldamise taotluse esitamise kuupäeval kaotanud oma mõju, siis sellega seotud nõuded on vastuvõetamatud.

(vt punkt 23)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. veebruar 2012, kohtuasi F‑140/11 R: BK vs. komisjon (punkt 29 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Kui ajutiste meetmete kohaldamise taotluse ese on ebamäärane ja ebaselge ning selle kohta puuduvad täiendavad selgitused, siis see taotlus ei vasta Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 102 lõikes 3 viidatud kodukorra artikli 35 lõike 1 punkti d tingimustele ning on seega vastuvõetamatu.

(vt punkt 24)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 2. juuli 2004, kohtuasi T‑422/03 R II: Enviro Tech Europe ja Enviro Tech International vs. komisjon (punkt 59).

3.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot. See säte ei piira asjaolusid, mille puhul Avaliku Teenistuse Kohtule võib olla tekitatud poole tegevuse tõttu kulusid, mida oleks võinud vältida, mistõttu seda sätet saab kohaldada ajutiste meetmete kohaldamise taotluse läbivaatamisele.

(vt punkt 30)