Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

BESLUT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

den 3 augusti 2012

Mål F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställighet – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Föreligger inte – Domstolskostnader – Artikel 94 i rättegångsreglerna”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 278 FEUF och 157 EA samt artikel 279 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio har yrkat uppskov med verkställigheten av, för det första, kommissionens beslut att avslå hans begäran av den 19 oktober 2011 om ersättning med ett belopp på 1 661 euro som oriktigt hade dragits av från hans invaliditetspension, för det andra, kommissionens tysta beslut att avslå hans klagomål i skrivelsen av den 20 oktober 2011, för det tredje, alla eventuella beslut på grundval av vilka kommissionen dragit av ett belopp på 1 661 euro från hans invaliditetspension för juni, juli, augusti och september 2011.

Avgörande: Ansökan om interimistiska åtgärder avslås. Sökanden ska betala 1 000 euro till personaldomstolen. Frågan om rättegångskostnader anstår.

Sammanfattning

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Sakprövningsförutsättningar – Omtvistat beslut som delvis upphört att ha rättsverkningar vid tidpunkten för ansökan om interimistiska åtgärder – Ansökan kan inte tas prövas

(Artikel 278 FEUF)

2.      Interimistiskt förfarande – Sakprövningsförutsättningar – Ansökan – Formkrav – Tydligt angivande av föremålet för ansökan

(Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF; personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 35.1 e och 102.3)

3.      Domstolsförfarande – Domstolskostnader – Kostnad som förorsakats personaldomstolen genom en tjänstemans rättegångsmissbruk – Tjänstemannen förpliktas att ersätta denna kostnad – Tillämplighet i ett interimistiskt förfarande

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94)

1.      När ett omtvistat beslut i viss del har upphört att ha rättsverkningar vid tidpunkten för ansökan om intermistiska åtgärder ska yrkanden i detta avseende avvisas.

(se punkt 23)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 28 februari 2012, BK mot kommissionen, F‑140/11 R, punkt 29 och där angiven rättspraxis

2.      En ansökan om interimistiska åtgärder som saknar närmare uppgifter om ansökans föremål och därför är vag och otydlig uppfyller inte kraven i artikel 35.1 d i personaldomstolens rättegångsregler, till vilken artikel 102.3 i samma rättegångsregler hänvisar, och ska följaktligen avvisas.

(se punkt 24)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 2 juli 2004, Enviro Tech Europe och Enviro Tech International mot kommissionen, T‑422/03 R II, punkt 59

3.      I artikel 94 a i personaldomstolen föreskrivs att personaldomstolen, om den har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro. Denna bestämmelse innehåller inte någon begränsning av de fall där personaldomstolen kan förorsakas onödig kostnad till följd av en parts uppträdande och den kan därför tillämpas vid prövningen av en ansökan om interimistiska åtgärder.

(se punkt 30)