Language of document : ECLI:EU:F:2013:152

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 17 października 2013 r.

Sprawa F‑59/12

BF

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Unii Europejskiej

Służba publiczna – Powołanie – Obsadzenie stanowiska dyrektora – Ogłoszenie o naborze – Akt niekorzystny – Brak – Niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której BF, strona skarżąca, żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności ogłoszenia o naborze ECA/2011/67 na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich w ramach sekretariatu generalnego Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej, jak również naprawienia doznanej szkody i krzywdy.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. BF pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej.

Streszczenie

Skargi urzędników – Akt niekorzystny – Pojęcie – Ogłoszenie o naborze na stanowisko niemające wpływu na sytuację prawną skarżącego – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90)

Aktami niekorzystnymi, które mogą być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego, są jedynie takie środki, które wywołują wiążące skutki prawne mogące bezpośrednio i natychmiastowo wpłynąć na interesy skarżącego, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną.

W ramach skargi na ogłoszenie o naborze na stanowisko, rozpoczynające po raz drugi postępowanie w sprawie naboru i nieskutkujące wykluczeniem kandydatury strony skarżącej, skutki, które ta ostatnia przypisuje temu ogłoszeniu o naborze, a mianowicie uniemożliwienie w praktyce powołania jej na sporne stanowisko w wykonaniu ewentualnego wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, stwierdzającego nieważność decyzji w sprawie powołania osoby trzeciej na sporne stanowisko i w sprawie odrzucenia jej kandydatury, wydanego po przeprowadzeniu pierwszego postępowania w sprawie naboru, mają w dniu publikacji ogłoszenia o naborze charakter czysto hipotetyczny, a więc nie mogą wykazać, że wspomniane ogłoszenie wpływa bezpośrednio i natychmiastowo na jej interesy.

Po zakończeniu drugiego postępowania w sprawie naboru organ powołujący niekoniecznie jest bowiem zobowiązany do obsadzenia spornego stanowiska. Ponadto w dniu publikacji zaskarżonego ogłoszenia o naborze nic nie powala sądzić, że jeśli drugie postępowanie w sprawie naboru zostanie doprowadzone do końca, strona skarżąca nie zostanie powołana na sporne stanowisko. Co do skutków wyroku, który ma zostać ogłoszony w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji wydanych po przeprowadzeniu pierwszego postępowania w sprawie naboru, decyzje te korzystają z domniemania zgodności z prawem i sama okoliczność wniesienia skargi nie przyznaje stronie skarżącej żadnego roszczenia o powołanie na sporne stanowisko, a tym bardziej prawa do paraliżowania jakiejkolwiek ewentualnej inicjatywy administracyjnej mającej na celu obsadzenie tego stanowiska. Co więcej, w wypadku gdyby Sąd do spraw Służby Publicznej stwierdził nieważność decyzji wydanych po przeprowadzeniu pierwszego postępowania w sprawie naboru, dana instytucja byłaby zobowiązana do podjęcia odpowiednich działań celem wykonania wyroku, które to działania strona skarżąca może w odpowiednim razie w stosownym czasie podważyć.

W rezultacie zaskarżone ogłoszenie o naborze oraz drugie postępowanie w sprawie naboru nie wywołują jako takie wiążących skutków prawnych mogących bezpośrednio i natychmiastowo wpłynąć na interesy strony skarżącej. Zaskarżone ogłoszenie o naborze, z samego względu na swą publikację, nie wiąże się zatem z niekorzystnymi skutkami dla strony skarżącej.

(zob. pkt 20–26)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 25/77 De Roubaix przeciwko Komisji, 11 maja 1978 r., pkt 7, 8

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑13/05 Corvoisier i in. przeciwko EBC, 18 maja 2006 r., pkt 44; F‑91/07 Torijano Montero przeciwko Radzie, 9 lipca 2009 r., pkt 24, 27 i przytoczone tam orzecznictwo