Language of document :

2020 m. birželio 15 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

(Byla C-263/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Airhelp Limited

Atsakovė: Laudamotion GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad keleivis turi teisę į kompensaciją, kai numatytas išvykimo laikas paankstinamas, iš 14:40 val. perkeliant jį į tos pačios dienos 08:25 val.?

2.    Ar Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies c punkto pirma–trečia įtraukos [i–iii papunkčiai] turi būti aiškinamos taip, kad patikrinti, ar keleiviui pranešama apie atšaukimą, reikia vadovaujantis išimtinai šia nuostata ir kad tokiam patikrinimui kelią užkerta nacionalinės teisės nuostatos, reglamentuojančios pranešimų įteikimą, kurios buvo priimtos į nacionalinę teisę perkeliant Direktyvą 2000/31/EB2 ir kuriose numatyta įteikimo fikcija?

3.    Ar Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies c punkto pirma–trečia įtraukos [i–iii papunkčiai] ir Direktyvos 2000/31/EB 11 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai keleivis rezervuoja bilietą į skrydį rezervacijų platformoje, nurodydamas savo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, tačiau rezervacijų platforma oro vežėjui persiunčia telefono numerį ir automatiškai joje sugeneruotą elektroninio pašto adresą, pranešimo apie skrydžio paankstinimą atsiuntimą į automatiškai sugeneruotą elektroninio pašto adresą reikia laikyti informavimu arba pranešimo apie skrydžio paankstinimą įteikimu, net jei rezervacijų platforma oro vežėjo pranešimo keleiviui nepersiunčia arba persiunčia pavėluotai?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).

2 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).