Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 december 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Korneuburg - Österrike) – Airhelp Limited mot Laudamotion GmbH

(Mål C-263/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Luftfart – Förordning (EG) nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid inställda eller kraftigt försenade flygningar – Artikel 2 l – Artikel 5.1 c – Bokning av en flygning via en elektronisk plattform som mellanhand – Tidigareläggning av flygningens avgångstid av det lufttrafikföretag som utför flygningen – Kvalificering – Mottagande av upplysningar om tidigareläggningen på en e-postadress som inte tillhör de berörda passagerarna – Direktiv 2000/31/EG – e-handel – Artikel 11 – Presumtion för mottagande – Omfattningen av underrättelseskyldigheten för det lufttrafikföretag som utför flygningen)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Airhelp Limited

Motpart: Laudamotion GmbH

Domslut

Artiklarna 2 l och 5.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att en flygning ska anses vara en ”inställd flygning” när det lufttrafikföretag som utför flygningen tidigarelägger denna flygning med mer än en timme.

Frågan huruvida skyldigheten att i god tid informera passageraren om inställd flygning har iakttagits ska bedömas uteslutande mot bakgrund av artikel 5.1 c i förordning nr 261/2004, jämförd med artikel 5.4 i samma förordning.

Artikel 5.1 c i) i förordning nr 261/2004 ska tolkas så, att en flygpassagerare som har bokat en flygning via en mellanhand ska anses inte ha underrättats om att denna flygning är inställd när det lufttrafikföretag som utför flygningen förvisso har översänt upplysningar om denna inställda flygning till denna mellanhand, genom vilken avtalet om lufttransport ingicks med passageraren, minst två veckor före den planerade avgångstiden, men denna mellanhand inte har underrättat passageraren om denna inställda flygning inom den tidsfrist som anges i nämnda bestämmelse, och denna passagerare inte uttryckligen har bemyndigat denna mellanhand att ta emot de upplysningar som det lufttrafikföretag som genomför flygningen översänder.

____________

(1 ) EUT C 279, 24.8.2020