Language of document :

Överklagande ingett den 18 november 2020 av Topcart GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 28 januari 2021 i mål T-377/19, Topcart GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-48/21)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Topcart GmbH (ombud: advokaten M. Hoffmann)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 12 maj 2021 avvisade Europeiska unionens domstol (avdelningen för prövningstillstånd) överklagandet och förpliktade klaganden att bära sina egna rättegångskostnader.

____________