Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F‑14/10

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma – Henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitettu pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden toteamista koskeva menettely – Menettelyn kesto – Vahingonkorvauskanne – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta velvoittamaan komission korvaamaan hänelle menettelyn, joka koskee hänelle 12.9.2003 työn ulkopuolella tapahtuneesta tapaturmasta johtuvan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden toteamista Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 73 nojalla, kohtuuttoman keston vuoksi aiheutuneen aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut. Kantaja velvoitetaan korvaamaan unionin yleiselle tuomioistuimelle 1 000 euroa työjärjestyksen 94 artiklan nojalla.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Lääkärinlausunto – Toimiminen kohtuullisessa ajassa

(Henkilöstösääntöjen 73 artikla; tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevien määräysten 19 ja 21 artikla)

Hallinnollisen menettelyn keston kohtuullisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti, ja arvioinnissa on otettava huomioon etenkin asiayhteys, toimielimen noudattamat eri menettelyvaiheet, asianosaisten toiminta menettelyn aikana, asian vaikeusaste sekä asian merkitys eri osapuolille.

Henkilöstön alalla toimielin on vastuussa lääkärien, jotka toimielin nimeää tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevien määräysten 19 ja 21 artiklassa tarkoitettujen päätelmien tekemistä varten, nopeasta työskentelystä. Jos on osoitettu, että viivästys johtuu virkamiehen viivästystä aiheuttavasta tai jopa häiritsevästä käyttäytymisestä, toimielimen ei voida kuitenkaan katsoa olevan vastuussa tästä viivästyksestä.

(ks. 49 ja 50 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑185/95 P, Baustahlgewebe v. komissio, 17.12.1998, 29 kohta ja asia C‑385/07 P, Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland v. komissio, 16.7.2009, 181–188 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑213/95 ja T‑18/96, SCK ja FNK v. komissio, 22.10.1997, 57 kohta ja asia T‑394/03, Angeletti v. komissio, 11.4.2006, 154 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑97/08, Füller-Tomlinson v. parlamentti, 1.7.2010, 167 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑390/10 P