Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2013 – Andres e.a. / ECB

(Zaak F-15/10)1

(Openbare dienst – Personeel van ECB – Hervorming van pensioenregeling – Bevriezing van pensioenplan – Uitvoering van pensioenregeling – Raadpleging van comité van toezicht – Raadpleging van personeelscomité – Raadpleging van algemene raad – Raadpleging van raad van bestuur – Driejaarlijkse beoordeling van pensioenplan – Schending van arbeidsvoorwaarden – Kennelijke beoordelingsfout – Evenredigheidsbeginsel – Verworven rechten – Beginsel van rechtszekerheid en voorzienbaarheid – Informatieplicht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Carlos Andres e.a. (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB) (vertegenwoordigers: C. Kroppenstedt en F. Malfrère, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers’ salarisafrekeningen over juni 2009 alsmede van alle vorige en toekomstige salarisafrekeningen, voor zover daarin toepassing wordt gegeven aan de hervorming van de pensioenregeling waartoe op 4 mei 2009 is besloten. Anderzijds, verzoek om vergoeding van de door verzoekers geleden schade.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Andres en de 168 andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Centrale Bank.

____________

____________

1     PB C 134 van 22.5.2010, blz. 54.