Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2013 – Andres m.fl. mot ECB

(Mål F-15/10)(1 )

(Personalmål – ECB:s personal – Reform av försäkringssystemet – Frysning av pensionsplanen – Genomförande av pensionssystemet – Samråd med övervakningskommittén – Samråd med personalkommittén – Samråd med ECB:s allmänna råd – Samråd med ECB-rådet – Översyn av pensionsplanen vart tredje år – Åsidosättande av anställningsvillkoren – Uppenbart oriktig bedömning – Proportionalitetsprincipen – Förvärvade rättigheter – Rättssäkerhetsprincipen och principen om förutsägbarhet – Upplysningsplikt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Andres m.fl.(Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken ECB (ombud: C. Kroppenstedt och F. Malfrère biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Dels ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked från juni 2009, och alla senare och kommande lönebesked, i den mån dessa lönebesked utgör ett genomförande av den reform av pensionssystemet som beslutades den 4 maj 2009. Dels yrkande om ersättning för den skada som sökandena åsamkats.

Domslut

Talan ogillas.

Carlos Andres och övriga 168 sökande vars namn anges i bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 134, 22.5.2010, s.54