Language of document :

26. veebruaril 2010 esitatud hagi - Andres jt versus Euroopa Keskpank (EKP)

(kohtuasi F-15/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Carlos Andres jt (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Vandenbussche ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada hagejate 2009. aasta juuni palgalehed ja kõik hilisemad ja tulevased palgalehed osas, milles nendega rakendatakse 4. mail 2009 otsustatud pensionireformi. Teiseks nõue hüvitada hagejatele tekkinud kahju.

Hagejate nõuded

tühistada 2009. aasta juuni palgalehed osas, milles need kujutavad endast EKP nõukogu poolt 4. mail 2009 otsustatud pensionireformi esimest rakendust, samuti tühistada - samas ulatuses - kõik hilisemad ja tulevased palgalehed;

tühistada vajalikus ulatuses otsused, millega jäeti rahuldamata uuesti läbivaatamise taotlused (administrative review) ja institutsioonisisesed vaided (grievance procedure) - otsused, mis kannavad vastavalt dateeringut 28. august 2009 ja 17. september 2009;

mõista kostjalt välja summa, mis vastab erinevusele EKP nõukogu eelviidatud 4. mai 2009. aasta otsuse järgse töötasu- ja pensionisumma ja varasema pensionirežiimi järgse töötasu- ja pensionisumma vahel; mõista nimetatud töötasu- ja pensionisumma vahe pealt välja viivisintressid alates 15. juunist 2009 ja edaspidi alates iga kuu 15. kuupäevast, kuni erinevuse täieliku kompenseerimiseni; mõista intress välja EKP kohaldatavas määras, millele on lisatud kolm protsendipunkti;

kohustada kostjat hüvitama hagejatele ostujõu languse tõttu tekkinud kahju (seda kahju tuleb hinnata ex aequo et bono) ja mõista kostjalt (esialgu) välja 1% iga hageja igakuisest töötasust;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________