Language of document :

Žaloba podaná dne 25. února 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-14/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na určení, že řízení o uznání částečné invalidity trvalo po nepřiměřenou dobu a uložení žalované náhrady škody, která vznikla žalobci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost ze dne 30. ledna 2009;

zrušit opatření, kterým se zamítá stížnost ze dne 20. července 2009 proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 30. ledna 2009;

je-li to nezbytné, zrušit sdělení ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 ze dne 6. listopadu 2009, které žalobce obdržel dne 16. prosince 2009;

je-li to nezbytné, určit, že řízení směřující k tomu, aby byly žalobci poskytnuty právní záruky podle článku 73 Služebního řádu úředníků Evropských společenství v souvislosti s nehodou, kterou utrpěl dne 12. září 2003, trvalo déle než pět let;

je-li to nezbytné, určit, že doba trvání dotčeného řízení byla nepřiměřená;

uložit Komisi náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která žalobci vznikla neoprávněně v souvislosti s nepřiměřenou dobou trvání dotčeného řízení, ve výši 10 000 eur, nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Soud považovat za spravedlivou;

uložit Komisi uhradit žalobci s účinkem ode dne následujícího po dni, kdy Komise obdržela žádost ze dne 30. ledna 2009, do skutečného zaplacení částky 10 000 eur, úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________