Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 25. februārī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-14/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums atzīt procedūras, kuras ietvaros tika lūgts atzīt daļējas invaliditātes iestāšanos, pārmērīgo ilgumu un piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam radītos zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts 2009. gada 30. janvāra lūgums;

atcelt aktu, ar kuru noraidīta prasītāja 2009. gada 20. jūlijā iesniegtā sūdzība par lēmumu, ar kuru noraidīts 2009. gada 30. janvāra lūgums;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 6. novembra ziņojumu ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562, kuru prasītājs saņēma 2009. gada 16. decembrī;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka procedūra ar mērķi nodrošināt prasītājam saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 73. pantu piešķirto tiesisko garantiju īstenošanu saistībā ar 2003. gada 12. septembrī notikušo nelaimes gadījumu, ilga vairāk nekā piecus gadus;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka attiecīgās procedūras ilgums nav bijis saprātīgs;

piespriest Komisijai atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu, kas prasītājam nepamatoti radies attiecīgās procedūras nesaprātīgā ilguma dēļ, un izmaksāt EUR 10 000 vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu Vispārējā tiesa uzskatītu par taisnīgu un pareizu;

piespriest Komisijai, sākot no nākamās dienas pēc 2009. gada 30. janvāra lūguma saņemšanas Komisijā un līdz EUR 10 000 faktiskai samaksai, izmaksāt prasītājam procentu maksājumus par šo summu ar likmi 10 % gadā, ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________