Language of document :

Talan väckt den 25 februari 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-14/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om fastställelse av att ett förfarande för fastställelse av partiell invaliditet har varat orimligt lång tid och om skyldighet för svaranden att betala ersättning för den skada som sökanden åsamkats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan av den 30 januari 2009,

ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 20 juli 2009 som riktats mot beslutet att avslå sökandens ansökan av den 30 januari 2009,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara promemoria ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 av den 6 november 2009, vilken sökanden mottog den 16 december 2009,

i den mån det är nödvändigt, fastställa att förfarandet för att säkerställa att sökanden åtnjuter sina rättigheter enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna i samband med ett olycksfall som han råkade ut för den 12 september 2003 har varat i mer än fem år,

i den mån det är nödvändigt, förklara att förfarandet varat orimligt länge,

förplikta kommissionen att utge ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökande orättmätigt åsamkats till följd av förfarandets orimliga längd, med 10 000 euro eller med det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt,

förplikta kommissionen att på beloppet 10 000 euro betala ränta till sökanden från dagen efter det att kommissionen mottog ansökan av den 30 januari 2009 till dess att full betalning sker, med 10 procent årligen och med årlig kapitalisering

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________