Language of document :

Жалба, подадена на 12 февруари 2010 г. - Nicola/ЕИБ

(Дело F-13/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на информативния доклад за 2008 г., както в частта относно целите, така и в оценъчната му част, и на решения за повишаване от 18 март 2009 г. Освен това, осъждане на ответника да обезщети имуществените и неимуществени вреди, причинени на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 23 септември 2009 г. в частта, в която комитетът по жалбите отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу информативния доклад за 2008 г.;

да се отмени информативният доклад за 2008 г., както в частта относно целите, така и в оценъчната му част;

да се отменят всички свързани, последващи и предварителни актове, между които Насоките на Дирекция "HR" за обобщаване на оценката, чрез използване на една от първите букви на азбуката, и наложените количествени ограничения за предоставяне на оценка A или B+, както и на решенията за повишаване от 18 март 2009 г., тъй като в светлината на изразеното от неговите висшестоящи мнение, ЕИБ е пропуснала да вземе предвид жалбоподателя в точката "Promotions from Function E to D";

да се осъди ЕИБ да заплати обезщетение за имуществените и неимуществени вреди, както и да заплати съдебните разноски, заедно с лихви, при отчитане на ревалоризацията на валутата при определяне на присъдената сума.

____________