Language of document :

Talan väckt den 12 februari 2010 - Nicola mot EIB

(Mål F-13/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av bedömningsrapporten för 2008, både målsättningsdelen och bedömningsdelen, samt ogiltigförklaring av befordringsbesluten av den 18 mars 2009. Dessutom yrkar sökanden att svaranden ska förpliktas ersätta sökandens ekonomiska och ideella skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 23 september 2009 i den del överklagandekommittén därigenom har avslagit sökandens överklagande avseende bedömningsrapporten för 2008,

ogiltigförklara bedömningsrapporten för 2008, både målsättningsdelen och bedömningsdelen,

ogiltigförklara alla med rapporten sammanbundna, efterkommande och föregående rättsakter, däribland personalavdelningens riktlinjer för att sammanfatta bedömningen genom en av de första bokstäverna i alfabetet och de kvantitativa begränsningarna genom tilldelning av ett betyg A eller B+, samt befordringsbesluten av den 18 mars 2009, med hänsyn till sökandens överordnades uttryckliga bedömning att EIB enligt har underlåtit att beakta honom med avseende på punkten "Promotions from Function E to D",

förplikta svaranden att utöver rättegångskostnaderna ersätta sökandens ekonomiska och ideella skada jämte ränta och uppräkning av det tillerkända beloppet på grund av förändrat penningvärde.

____________