Language of document :

Överklagande ingett den 2 april 2021 av Ryanair DAC av den dom som tribunalen (tionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 februari 2021 i mål T-259/20, Ryanair mot kommissionen

(Mål C-259/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ryanair DAC (ombud: E. Vahida och F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, och V. Blanc, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Frankrike

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

i enlighet med artiklarna 263 och 264 FEUF ogiltigförklara kommissionens beslut C(2020) 2097 final av den 31 mars 2020 om statligt stöd SA.56765 (2020/N) – Frankrike – Covid-19 – Anstånd med betalning av flygskatter till förmån för lufttrafikföretag,

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta Ryanairs rättegångskostnader samt förordna invenienterna i första instans och eventuella intervenienter i målet om överklagande att bära sina rättegångskostnader, the Commission to bear its own costs and pay those incurrent by Ryanair,

alternativt:

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

förordna att frågan om rättegångskostnaderna för målet i första instans och målet om överklagande ska anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar fem grunder till stöd för sitt överklagande.

Som första grund gör klaganden gällande att tribunalen åsidosatte unionsrätten när den fann att det inte hade skett något omotiverat åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen.

Som andra grund gör klaganden gällande att tribunalens rättstillämpning var felaktig och att den missuppfattat de faktiska omständigheterna med avseende på klagandens argumentation om fri rörlighet.

Som tredje grund gör klaganden gällande att tribunalens rättstillämpning var felaktig när den bedömde stödets proportionalitet i förhållande till omfattningen av skaden enligt artikel 107.2 b FEUF.

Som fjärde grund gör klaganden gällande att tribunalens rättstillämpning var felaktig och den missuppfattade de faktiska omständigheterna med avseende på klagandens argument om kommissionens underlåtenhet uppfylla sin motiveringsskyldighet.

Som femte grund gör klaganden gällande att tribunalens rättstillämpning var felaktig och att den missuppfattade bevisningen med avseende på klagandens argument att kommissionen underlåtit att inleda ett formellt granskningsförfarande.

____________