Language of document :

A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2021. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(C-34/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

További fél: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/679 rendelet1 88. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely jogszabályi rendelkezésnek ahhoz, hogy az e rendelet 88. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, a jogok és szabadságok védelmének a munkavállalók személyes adatainak a foglalkoztatással összefüggő kezelése tekintetében történő biztosítása érdekében megállapított, pontosabban meghatározott szabálynak minősüljön, meg kell felelnie az e rendelet 88. cikkének (2) bekezdésében az ilyen rendelkezések tekintetében előírt követelményeknek?

Az olyan nemzeti szabály, amely nyilvánvalóan nem teljesíti a 2016/679 rendelet 88. cikkének (2) bekezdése szerinti követelményeket, ennek ellenére továbbra is alkalmazandó lehet?

____________

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 134., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).