Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) 14. januarja 2021 – IO/Valonska regija (Zadeva C-23/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Gericht Erster Instanz Eupen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IO

Tožena stranka: Valonska regija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je nacionalna ureditev, ki – kot jo izvaja Valonska regija – pogojuje uporabo izjeme od obveznosti nove registracije tujega službenega vozila, ki ga je podjetje (ne glede na to, ali je pravna oseba) s sedežem v drugi državi članici Evropske unije kot je Belgija, dalo v uporabo poslovodji (ali samostojnemu delavcu), ki prebiva v Belgiji, s tem, da ima ta poslovodja (oziroma ta samostojni delavec) v vozilu potrdilo podjetja (ne glede na to, ali je pravna oseba) ali potni nalog (to je potrdilo v smislu člena 3(2), točka 2, kraljevega odloka z dne 20. julija 2001 o registraciji vozil), v nasprotju z upoštevnimi določbami prava Unije in zlasti s členom 49 PDEU (svoboda ustanavljanja) in s členom 56 PDEU (svoboda opravljanja storitev)?

Ali je pogoj za uporabo v tujini registriranega službenega vozila, ki je bilo dano v uporabo družbeniku, ki je poslovodja in ki prebiva v Belgiji, to je, da ta od podjetja prejema plačo ali dohodek, v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije in zlasti s členom 49 PDEU (svoboda ustanavljanja) in s členom 56 PDEU (svoboda opravljanja storitev)?

Ali je nacionalna ureditev, kot je opisana zgoraj in kot jo izvaja Valonska regija, upravičena z zahtevami javne varnosti ali z drugimi varnostnimi ukrepi in ali je za uresničitev zastavljenega cilja potrebno spoštovanje nacionalne ureditve, ki se razlaga tako, da se morata v vozilu obvezno hkrati nahajati tako potni nalog kot potrdilo o prepustitvi vozila v uporabo, ali pa bi bilo ta cilj mogoče doseči tudi drugače in z manj strogimi ter formalističnimi ukrepi?

____________