Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 14 januari 2021 – IO mot regionen Vallonien

(Mål C-23/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Gericht Erster Instanz Eupen

Parter i det nationella målet

Klagande: IO

Motpart: regionen Vallonien

Tolkningsfrågor

Ska nationell lagstiftning enligt vilken, såsom den tillämpas av regionen Vallonien, en tjänstebil registrerad i utlandet som ställs en företagsledare (eller egenföretagare) bosatt i Belgien till förfogande av ett företag (oberoende av om det har status som juridisk person) som är etablerat i en annan EU-medlemsstat, endast får användas utan förnyad registrering av fordonet om företagsledaren (eller egenföretagaren) i fordonet för med sig ett intyg från företaget (oberoende av om det har status som juridisk person) eller ett uppdragsintyg (det vill säga ett intyg i den mening som avses i artikel 3.2 led 2 i den kungliga förordningen av den 20 juli 2001), anses strida mot de relevanta unionsbestämmelserna, i synnerhet mot artikel 49 (etableringsfrihet) och artikel 56 (frihet att tillhandahålla tjänster) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)?

Ska villkoret att en tjänstebil registrerad i utlandet som ställs en delägare och företagsledare bosatt i Belgien till förfogande, enbart får användas om vederbörande uppbär lön eller inkomst från företaget, anses vara förenligt med de relevanta unionsbestämmelserna, i synnerhet med artikel 49 FEUF (etableringsfrihet) och artikel 56 FEUF (frihet att tillhandahålla tjänster)?

Kan sådan nationell lagstiftning, såsom den beskrivs ovan och som genomförts av regionen Vallonien, motiveras av krav avseende allmän säkerhet eller av andra skyddsåtgärder, och är efterlevnaden av den nationella lagstiftningen – som tolkas så, att såväl ett uppdragsintyg som ett intyg på att fordonet har ställts till förfogande ska medföras i fordonet – nödvändig för att uppnå det eftersträvade målet, eller hade målet kunnat uppnås på ett annat, mindre ingripande, sätt och med färre formkrav?

____________