Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Lennestadt (Duitsland) op 19 januari 2021 – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG / NW

(Zaak C-30/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Lennestadt

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Verwerende partij: NW

Prejudiciële vraag

Moet artikel 1, lid 1, van verordening (EU) nr. 1215/20121 aldus worden uitgelegd dat een gerechtelijke procedure die door een staatsbedrijf wordt ingeleid ter invordering van een heffing van punitieve aard die wegens het ongeoorloofde gebruik van een tolplichtige weg is opgelegd aan een natuurlijke persoon die in een andere lidstaat woont, binnen de werkingssfeer van deze verordening valt?

____________

1 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).