Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Španělsko) dne 15. ledna 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU a ET v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Věc C-25/21)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobci: ZA, AZ, BX, CV, DU a ET

Žalovaná: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Předběžné otázky

Pokud žalobce prokáže, že jeho smluvní vztah týkající se výhradního dodávání a udělení práva užívat obchodní značku (v režimu komisionářské smlouvy nebo přímého prodeje s referenční cenou – další prodej s poskytnutím slevy), sjednaný se společností REPSOL, spadá do územního a časového rámce zkoumaného vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž, byl tento smluvní vztah dotčen rozhodnutím Tribunal de Defensa de la Competencia (soud pro hospodářskou soutěž, Španělsko) ze dne 11. července 2001 (věc 490/00 REPSOL) a/nebo rozhodnutím Comisión Nacional de la Competencia (vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž, Španělsko) ze dne 30. července 2009 (věc 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), takže požadavky, jež klade článek 2 nařízení (ES) č. 1/20031 na důkazní břemeno ohledně protiprávního jednání, jsou na základě výše uvedených rozhodnutí považovány za splněné?

Pokud bude předchozí otázka zodpovězena kladně a pokud bude v tomto konkrétním případě potvrzeno, že smluvní vztah je dotčen rozhodnutím Tribunal de Defensa de la Competencia (soud pro hospodářskou soutěž) ze dne 11. července 2001 (věc 490/00 REPSOL) a/nebo rozhodnutím Comisión Nacional de la Competencia (vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž) ze dne 30. července 2009 (věc 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), musí to nutně vést k prohlášení absolutní neplatnosti smlouvy v souladu s čl. 101 odst. 2 SFEU?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 08 Svazek 002 S. 205