Language of document :

Žaloba podaná dne 16. prosince 2005 - De Meerleer v. Komise

(Věc F-121/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/A/19/04 ze dne 12. dubna 2005, kterým nebyla přijata přihláška žalobce a v důsledku toho žalobce nebyl připuštěn do výběrového řízení a nebyly opraveny jeho písemné zkoušky;

zrušit rozhodnutí komise ze dne 30. května 2005, kterým nebylo vyhověno návrhu žalobce ze dne 18. května 2005 na přezkoumání, jakož i na zrušení veškerých z něj vyplývajících a s ním souvisejících aktů;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí AIPN ze dne 2. září 2005, které bylo žalobci oznámeno dne 14. září 2005 a kterým se zamítá stížnost žalobce, jež byla zapsána do rejstříku dne 13. června 2005 pod číslem jednacím R/493/05;

uložit žalované, aby žalobci uhradila náhradu škody za způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu stanovenou ex aequo et bono ve výši 25.000 eur, s výhradou zvýšení či snížení v průběhu řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se účastnil otevřeného výběrového řízení EPSO/A/19/04 pro vytvoření seznamu kandidátů vhodných na přijetí jakožto administrátorů zařazených vA7/A/6 v oblastech specializovaných na civilní inženýrství, chemické inženýrství, inženýrství chemických výrobků/chemického průmyslu a letecké dopravy. V návaznosti na úspěch v předběžných testech zaslal EPSO přihlášku doprovázenou požadovanými doklady. Po přezkoumání spisu komise žalobce vyloučila z výběrového řízení z důvodu nedostatku jeho odborných zkušeností.

Žalobce tvrdí, že vzhledem k tomu, že došlo ke zjevně nesprávnému posouzení při hodnocení odborných zkušeností žalobce a při rozhodnutí o nepřijetí jeho přihlášky, porušila výběrová komise čl. 29 odst. 1 písm. a) a čl. 30 služebního řádu, článek 5 přílohy III služebního řádu, jakož i oznámení o výběrovém řízení. Mimoto uvedené rozhodnutí obsahovalo pouze nedostatečné odůvodnění.

Mimoto žalobce výběrové komisi a AIPN vytýká, že porušily článek 25 služebního řádu, článek 7 přílohy III služebního řádu, jakož i oznámení o výběrovém řízení a zásadu rovného zacházení s uchazeči. Diskriminaci posledně uvedeného ve vztahu k ostatním uchazečům způsobilo zejména použití nespolehlivých informačních systémů při korespondenci s žalobcem.

Podpůrně, v případě, že Soud nevyhoví jeho návrhu na zrušení napadených rozhodnutí, se žalobce domnívá, že nejvhodnější formou zadostiučinění za morální a hmotnou újmu, kterou mu rozhodnutí způsobilo, by bylo poskytnutí náhrady škody.

____________