Language of document :

Sag anlagt den 16. december 2005 - De Meerleer mod Kommissionen

(Sag F-121/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04 trufne afgørelse af 12. april 2005 om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning og følgelig om ikke at give ham adgang til udvælgelsesprøven eller foretage en rettelse af hans skriftlige prøve.

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 30. maj 2005 om afvisning af at behandle sagsøgerens anmodning om en fornyet gennemgang af 18. maj 2005 samt annullation af alle efterfølgende og/eller relaterede retsakter.

Om fornødent: Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 2. september 2005, meddelt sagsøgeren den 14. september 2005, om afslag på sagsøgerens klage, som blev registreret den 13. juni 2005 under referencenummer R/493/05.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning for den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade, der efter billighed er opgjort til 25 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren deltog i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04 til oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige i lønklasse A7/A6 inden for bygge og anlæg, ingeniørvidenskab, kemi/kemiske produkter/teknisk kemi og lufttransport. Sagsøgeren bestod stopprøverne og fremsendte herefter sin ansøgning bilagt den krævede dokumentation til EPSO. Efter en gennemgang af sagsøgerens bilag udelukkede udvælgelseskomitéen ham fra udvælgelsesprøven med den begrundelse, at hans erhvervserfaring var utilstrækkelig.

Sagsøgeren har anført, at udvælgelseskomitéen har tilsidesat artikel 29, stk. 1, litra a), og artikel 30 i vedtægten, artikel 5 i vedtægtens bilag III, samt meddelelsen om udvælgelsesprøven, idet den har anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved bedømmelsen af hans erhvervserfaring og ved afgørelsen om ikke at imødekomme hans ansøgning. I øvrigt er nævnte afgørelse utilstrækkeligt begrundet.

Sagsøgeren har desuden foreholdt udvælgelseskomitéen og ansættelsesmyndigheden at have tilsidesat vedtægtens artikel 25, artikel 7 i vedtægtens bilag III, samt meddelelsen om udvælgelsesprøven og princippet om ligebehandling af ansøgerne. Især har anvendelsen af upålidelige edb-systemer ved korrespondancen med sagsøgeren givet anledning til, at han er blevet diskrimineret i forhold til andre ansøgere.

Såfremt Retten ikke giver sagsøgeren medhold i hans påstand om annullation af de anfægtede afgørelser, er sagsøgeren endelig af den opfattelse, at tilkendelse af en godtgørelse udgør den mest passende form for erstatning af det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som disse afgørelser har forvoldt ham.

____________