Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2005 - Economidis v. Komise

(Věc F-122/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise o jmenování pana S. Hogana na místo vedoucího oddělení "RTD.F.5 - Biotechnologie a aplikovaná genomika";

zrušit rozhodnutí, kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na toto pracovní místo;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise, napadá zamítnutí své kandidatury na místo vedoucího oddělení "RTD.F.5 - Biotechnologie a aplikovaná genomika" (oznámení o volném pracovním místě COM/R/7012/04).

Na podporu svých návrhových žádání uplatňuje protiprávnost přijímacího řízení, porušení čl. 29 odst. 1 a článek 31 služebního řádu, porušení povinnosti uvést odůvodnění a zjevně nesprávné posouzení.

Konkrétně uplatňuje, že:

- tím, že nebylo stanoveno, do které platové třídy bude obsazované pracovní místo zařazeno, orgán oprávněný ke jmenování uchazeče tak neinformoval co možná nejpřesněji o povaze předpokladů požadovaných pro obsazení pracovního místa, aby jim tím umožnil posoudit, zda pro ně podání žádosti o pracovní místo připadá v úvahu;

- odůvodnění předložené Komisí není průkazné, neboť žalobci neumožňuje přezkoumat opodstatněnost rozhodnutí a ani soudu Společenství neumožňuje vykonat jeho soudní přezkum;

- napadená rozhodnutí obsahují zjevně nesprávné posouzení v tom, že vybraný uchazeč nemá veškerou nezbytnou obecnou a zvláštní kvalifikaci, na rozdíl od žalobce, jehož profesní zkušenosti dokazují vysokou míru způsobilosti, zejména v oblasti řízení (managementu).

____________