Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 juni 2007 - De Meerleer / Commissie

(Zaak F-121/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot schriftelijk examen - Beroepservaring - Motiveringsplicht - Mededeling van besluit van jury - Verzoek om heronderzoek)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/A/19/04 om verzoekers sollicitatie niet in aanmerking te nemen en geen uitspraak te doen over zijn verzoek om een heronderzoek en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 52.